مدیریت تبلیغات و هر آنچه باید راجع به آن بدانید بخش اول، تاریخچه و استراتژی های تبلیغات